Back

Ajuntament de Barcelona

Classification code

AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona

Title

Ajuntament de Barcelona

Document type

Sense especificar

Producer

Districte 10(Sant Marti) / Productor

Start date

01/05/1897 - 31/12/2003

Summary

En el Fons Municipal del Districte de Sant Martí trobem el conjunt de documents procedents dels diferents òrgans de govern i dependències administratives municipals de l'àmbit del districte, vigents o desapareguts, des del procés d'agregació de l'antic poble de Sant Martí a la ciutat de Barcelona fins avui.

Dins d'aquest fons s'inclou, també, la documentació transferida als districtes des de les àrees centrals, formada bàsicament per la sèrie d'antecedents d'activitats industrials que va ser tramesa des del Negociat Central de Llicències i Activitats a tots els districtes de Barcelona per facilitar la tramitació d'aquesta competència municipal. Val a dir que, malgrat que el fons s'inicia l'any 1897, la documentació generada durant aquesta primera època per la Tinença d'Alcaldia i la Junta Municipal és poc voluminosa (8,04 m.l. equivalents a 67 u.i.), per raó de les poques competències administratives que gestionaven aquests dos òrgans, fins al punt que entre els anys 1935 i 1964 la documentació és inexistent.

No és fins l'any 1984 quan trobem un volum més important de documentació, a conseqüència del procés de descentralització administrativa d'un gran nombre de funcions, competències i matèries transferides des de l'Ajuntament central al Districte.

Terms and conditions for access

Lliure accés a la consulta

Archive

Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí