Inici

Polígono Circunscrito a la Zona 4ª del Plano G[Ene]ral de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Polígono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Polígonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona, Que Determinan el Trazado de Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Número de registre

02695

Codi de classificació

C02.03 C02.03 Subcol·lecció de plànols urbans zonals

Títol

Polígono Circunscrito a la Zona 4ª del Plano G[Ene]ral de Barcelona Y Operaciones Geométricas Y Trigonométricas Inscritas Al Citado Polígono Y Al de Circunvalación de la Ciudad, con la Posición Gráfica de Todos los Polígonos Parciales Inscritos Dentro de Dicha Zona, Que Determinan el Trazado de Barrios, Calles, Manzanas Y Edificios Públicos de la Misma.

Tipus de document

Cartogràfic

Autor

Garriga Roca, Miquel

Productor

Sense Especificar / Productor

Data inicial

01/06/1859 - 01/06/1859

Resum general

Plànol d'un sector de Barcelona; comprès entre els carrers Sant Antoni Abat i Hospital (nord), Rambla del Centre i Santa Mònica (est), Drassanes (sud) i muralla (oest). El document porta anotacions en color vermell, blau i negre per indicar respectivament: càlculs en metres i graus, fets sobre la localitat; triangulació i noms dels barris, carrers, numeració mansanes i lloc ocupat pels edificis.

Condicions d'accés

Exclòs de consulta el suport original

Cota

DIGITALITZAT. 2.4 / 212

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona