Inici

C06-b187. Casa Aguilar del Carrer Moncada, de Barcelona

Codi de classificació

AHCB4-236/C06-Ms.B Manuscrits B (Ms.B)

Títol

C06-b187. Casa Aguilar del Carrer Moncada, de Barcelona

Tipus de document

Textual

Productor

Desconegut / Productor

Data inicial

01/01/1700 - 31/12/1899

Resum general

Documentación relativa a la casa de la calle de Moncada adquirida por el Ayuntamiento. Casa Aguilar.
s. XVIII i XIX.
- Any 1717: inspecció d'obres feta a instància de Dionisia Descatllar i Reart viuda de Joan Descatllar, de les obres fetes a la casa i botiga del c. Montada des de 1680 a 1714, de la seva propietat.
- Obligación firmada por valor de 10.000 duros de plata, por el legítimo Apoderado del Excmo. Sr. Conde de Sta. Coloma y de Cifuentes a favor de D. Pedro Clerch, del Comercio de esta ciudad. 22 agosto 1836.
- Venda perpetua de dos plumas de agua del manantial de Montcada, por 6.000 reales de vellon, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad a fovor de D. Pedro Clerch y D. Lorenzo Pous. 1838. Per la casa de Montcada Carta de 22 set. 1882, amb firma de l'alcalde constituent Fco. de P. Rius i Taulet, dirigida a Lorenzo Pous i Clerch sobre el tema de l'aigua.
- Carta de pago otorgada por Luciano Barri, pintor, a favor de D. Pedro Clerch y D. Lorenzo Pous, comerciantes, todos vecinos de esta ciudad. 143 lliures, 18 sous i 10 diners, per obres a la casa de c. De Moncada. 30 agost [18..].
- Àpoca firmada per Joseph Casals, mestre fuster, a favor de D. Pere Clerch i D. Llorenç Pous, comerciants i [veïns] de la present ciutat. 294 lliures, 9 sous i 9 diners, per obres en la casa del c. De Moncada. 30 agost de 1839.
- Àpoca firmada per Pere Rodà, mestre menyà, a favor de Dn. Pere Clerch i Dn. Llorenç Pous. 364 lliures, 17 sous i 11 diners, per obres al c. de Moncada. 30 agost 1839.
- Àpoca firmada per Francisco Surell, vidrier,a favor de Dn. Pere Clerch i D. Florenç Pous. 643 lliures, 19 sous i 10 diners, per obres al c. de Moncada. 30 agost 1839.
- Àpoca firmada pe Dn. José Mas i Vila, arquitecte. [Sra. Bar...] carpintero y Rafael Torres cerrajero, a favor de D. Pedro Clerch y D. Lorenzo Pous. 1395 lliures, 5 sous i 1 diner, per obres a la casa del c. Moncada i al Molí de la Sal (sobre la sèquia vulgarment conegut com Rec Comtal, prop de la caserna de Cavalleria de St. Agustí vell). 23 abril 1846.
- Àpoca a favor de Domingo Moragas, pintor, Fco.Surll, hojalatero y Andres Domènech i Gomà, latonero. 327 lliures, 19 sous i 5 diners, per obres de la casa del c. de Moncada. 24 abril 1846.
- Venta perpetua otorgada por Sr. Administrados y apoderado general del Excmp. Sr. Conde de Sta. Coloma a favor de D. Pedro Clerch y Lorenzo Pous vecinos del comercio de la presente ciudad, de unas casas grandes de la misma y calle de Moncada, por precio de 15.000 duros de plata "ante". 11 març [183.?].
- Pedro Clerch ha cobrat 10.000 duros de plata que el Comte de Sta. Coloma li devia, en part amb les cases del c. de Moncada, el Molí de la Sal i part en diner. 12 juny 1837.
- Posesión tomada por los Sres. D. Pedro Clerch y D. Lorenzo Pous de una casa de la calle de Moncada "ante". 11 març 1837.
- Confessió feta per lo legítim apoderat de l'Excm. Comte de Sta. Coloma a favor del Molt Ilustre Capítol de B. 14 agost [17..?].
- Document amb el nom de l'Ajuntament Constitucional de B. Dóna permís a Pere Clerch i Llorenç Pous per treure un àmpit d'una finestra per fer un balcó, en una casa que tenen al [carrer] Serra Vich. 30 oct. 1845.
- Àpoca d'obres de 821 lliures, 4 sous i 6 diners, firmada per Joan Ballescà, mestre de cases, ciutadà de Barcelona als nobles senyors Dn. Joan de Cruylles Sitjar y de Carrera en Barna populats y Dª Maria de Cruylles Rocabertí y descatllar cònjugues. 28 gener 1756.
Nota: que en la present àpoca es troba la divisió de la casa del carrer de Moncada.
- Àpoca d'obres de 366 lliures, 16 sous i 7 diners firmada per Anton Serramaleram fuster, ciutadà de Barcelona, a favor dels nobles senyors Dn. Joan de Cruylles Sitjar y de Carrera en Barna populat y Dª Maria de Cruylles Rocabertí y Descatllar Cònjugues. 28 gener 1756.
- Àpoca de 414 lliures, 15 sous i 3 diners firmada per Joseph Llera Manyà, a favor de Dn. Joan de Cruylles per obres fetes en la casa del c. de Moncada, per millor declarat a favor de la Rnt. Comunitat de St. Jaume pagant per dit Dn. Joan. 17 setembre 1757.
- Àpoca de 1088 lliures, 11 sous i 11 diners firmada per Anton Serramalera fuster, a favor de Dn. Joan de Cruylles y de Dª Maria cònjugues, o per millor declarar a favor de la Rnt. Comunitat de St. Jaume, pagant per dit nobles Senyors, de aquells dos censals, lo un de preu de 5.000 lliures y lo altre preu 1.000 lliures. 19 gener 1759.
- Joseph Blanch, mestre de cases, fa àpoca de 550 lliures, per obres a les cases del c. De Moncada i c. Cremat Gran i Cremat xic. 6 febrer 1759.
- Joan Soler i Faneca, mestre de cases, fa àpoca de 1188 lliures, 13 sous i 4 diners per obres fetes al c. De Moncada i c. Cremat Gran i xic, per dir Soler i Josep Blanch. 12 jul. [17..?].
- Anton Serramalera, fuster, fa àpoca de 175 lliures. 6 febrer. [17..?]
- Anton Serramalera, fuster, fa àpoca de 25 lliures i també al pintor, daurador i manyà. 9 nov. 1759.
- Jaume Bosch mestre de cases, fa àpoca de 874 lliures. 13 sous i 3 diners, per obres fetes des de 1762 a 1765, al c. de Moncada i c. Cremat Gran i xich, per pietat de Joan Cruylles Sitjar i Fco. Cruylles i de Rocabertí, pare i fill. 3 des. [18..?]
- Àpoca de 408 lliures, 5 sous i 3 diners de Anton Serramalera fuster, per obres fetes de 1762 a 1765. 3 des. 1766.
- Àpoca de Jaume Bosch, mestre de cases, per obres fetes al c. de Moncada, de 485 lliures, 7 sous i 11 diners. 13 des. 1769.
- Àpoca de Anton Serramalera, fuster, de 608 lliures, 1 sou i 9 diners. 13 desembre 1769.
- Àpoca de Josep Buxeras, pintor de 223 lliures, 5 sous. 13 octubre 1779.
- Àpoca de Josep Llera, manyà, de 293 lliures, 15 sous i 6 diners. 13 octubre 1779.
- Àpoca d'Anton Serramalera, fuster, de 470 lliures, 10 sous i 2 diners. 13 oct. 1779.
- Àpoca obres fetes per Jaume Bosch, mestre de cases. Per 1257 lliures, 1 sou i 11 diners. 13 oct. 1779.
- Àpoca de Jaume Bosch, mestre de cases, de 1864 lliures, 1 sou i 11 diners. 2 gener 1789. i també Anton Serramelera, fuster.
- Una carpeta que conté escriptures de redempció de Cens a favor de Llorenç Pous i Clerch de 22 maig 1876.
-- restitució i en part venda feta per Caietano de Amat Rocabertí, marquès de Castellvell i de Castell i Manuela de Cruylles i Amat, viuda de Fco. de Cruylles i Rocabertí a favor de Joan Bta. De Queralt Pinos i Comte de Sta.Coloma, de unes cases situades als cs. de moncada i Cremat. Valor: 19.250 lliures. 1 agost 1791.
-- altre document de restitució i venda, més complert.
-- encàrrec de censal atorgat per Pere Clerch i Rusiñol i Llorenç pous, del comerç de B. A favor de l'hereu de confiança de Dn. Antoni de Meca i de Pentrin, marquès de Ciutadilla. 4 juliol 1837.
-- àpoca i definició de censal atorgada pels Reverends hereus fiduciaris del marquès de Ciutadilla a favor de Pere Clerch i Llorenç Pous. Valor: 20.000 lliures. 12 setembre 1845.
--Escriptura de redempció de cens que afecta la casa del de Moncada 15, a favor de Lloernç pous i Clerch i de francisca Guasch vidua Clerch i Teresa Clerch vidua [Pous?] (àvia i mare de Llorenç). 22 juny 1858.
--Escriptura de redempció d'un altre cens a favor dels mateixos. 22 juny 1861.
--Censal creat pel comte de Sta. Coloma a favor dels hereus de confiança d'Antoni de Meca i de Cardona, marquès de Ciutadilla. Valor: 20.000 lliures, pensió 600 lliures. 5 agost 1791.
--Venda perpètua a favor de Pere Vlerch i Llorenç Pous. Feta per l'administrador del comte de Sta. Coloma. Valor 15.000 duros de plata. És la casa del c. de moncada i de Cremat. 11 març 1837.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Notes de descripció

Carpeta de cartró i vetes. 4rt.
Varis lligalls: 31. Originals i còpies.
Una carpeta que conté escriptues, censos, redempció de censos, rendes, etc.
Català. Castellà, etc.

Cota

C06-B187

Arxiu

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona