Inici

Textos Legals Relatius a Les Transferències de Funcions Als Districtes

Número d'expedient

0782

Codi de classificació

03.01 Política i organització territorial

Títol

Textos Legals Relatius a Les Transferències de Funcions Als Districtes

Tipus de document

Textual

Productor

Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris / Productor

Data inicial

01/01/1985 - 31/12/1990

Resum general

Textos legals relatius a les transferències de funcions als Districtes.
- Transferències núm. 1 i 2 bis: Projectes integrats d?urbanització i obres públiques de
primer establiment, reforma i gran reparació. Gaseta Municipal de Barcelona. 20 d?abril
1990.
- Transferència núm. 10 bis: Llicències d?ocupació de la via pública, d?ús comú. Gaseta
Municipal de Barcelona. 20 d?abril 1990.
- Transferència núm. 16: Intervenció municipal de l?edificació mitjançant l?atorgament de
llicències (obres majors). Gaseta Municipal de Barcelona. 28 de febrer de 1991
- Transferència núm. 13: utilització dels centres escolars fora de l?horari docent, la seva
neteja i vigilància i col·laboració en altres matèries relacionades. Gaseta Municipal de
Barcelona. 10 de desembre de 1986
- Transferència núm. 4: Llicències, inspecció i correcció d?obres menors en edificis, locals
o recintes destinats a espectacles públics i activitats recreatives. Gaseta Municipal de
Barcelona. 20 de novembre de 1989
- Transferència núm. 6 bis: Reserves d?estacionament i parada per a obres i locals de
concurrència pública. Gaseta Municipal de Barcelona. 30 d?abril i 10 de setembre de 1989
- Transferència núm. 15: Intervenció Municipal de les activitats industrials, comercials,
recreatives i de serveis sotmeses a llicència. Gaseta Municipal de Barcelona. 10 de juny,
30 de juliol de 1987. Transferència núm. 0 Ter: Inspecció i correcció de les obres menors
de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de terrenys, urbanitzacions
d?iniciativa particular, edificacions i cartells. Gaseta Municipal de Barcelona. 20 d?abril de
1989 i 20 de desembre de 1988
- Transferència núm. 14: Sanitat pública, sanitat materno ? infantil i escolar, control
sanitari d?habitatges, locals i establiments. Acord de la Comissió de Descentralització
Municipal i Participació Ciutadana segons el qual s?aprova el projecte de transferència
núm. 14.
- Transferència núm. 12: Gestió d?activitats i centres de joventut. Gaseta Municipal de
Barcelona. 30 de juliol i 30 de maig de 1986.
- Transferència núm. 11: Gestió de les instal·lacions esportives. Gaseta Municipal de
Barcelona. 20 de desembre de 1985, 20 d?abril i 10 de maig de 1986.
- Transferència núm. 10: Funcions relatives a les llicències o autoritzacions d?ocupació de
la via pública. Gaseta Municipal de Barcelona. 10 de febrer de 1987, 20 de gener, 10 i 28
de febrer, 30 d?abril de 1986 i 20 d?abril de 1990. Acord de la Comissió de Govern en
motiu del qual s?aprova el projecte d?ampliació de la transferència núm. 10 bis, 23 de
març de 1990. Disposició de l?Alcaldia segons la qual s?amplien les funcions i la declaració
d?actes de gestió per fer efectiva la transferència núm. 10, 26 d?abril de 1990.
- Projecte de transferència núm. 17 sobre gestió desconcentrada del padró municipal
d?habitants. Gaseta Municipal de Barcelona. 28 de febrer de 1990.
- Índex de transferències de la núm. 0 bis a la núm. 16.
- Llistat de transferències de funcions als districtes aprovades fins el 14 de gener de 1991
en matèria de: serveis personals, urbanisme, obres i edificis públics, vialitat, hisenda i
informació de base.

Condicions d'accés

Lliure accés a la consulta

Signatura topogràfica

C - 29

Arxiu

Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris